Cách dùng bộ lọc của SpyBadao để xem hết ads trên tool và khai thác tối đa dữ liệu của tool

Nhiều bạn đang sử dụng tool SpyBadao để spy các Ads Posts của đối thủ trên Facebook thắc mắc tại sao lượng số liệu show ra hơn mấy chục nghìn post mà lướt vài trang là hết rồi. Hoặc là tìm mãi mà chưa ra được niche chất, camp ngon nào để vít ads. Bài

Facebook Ad Types: What you need to know

Nowadays, Facebook Advertise offer various types of ads for users. How could you know which one is the most suitable type to use for your campaign? What could you do with each of ad type? Today, we come to breakdown those ad type and give you the best overview. This article will give you full