Save Query – Bữa ăn sáng cho mọi nhà dùng tool SpyBadAss – SpyAMZ

Đối với những thành viên đã biết đến tool SpyAMZ, thì chắc hẳn là đã quá quen thuộc với chức năng Save Query - Lưu truy vấn để hàng sáng dậy check hàng rồi. SpyAMZ là tool đại ca của SpyBadAss, cùng môn phái cùng sư phụ, công việc của hắn thay vì càn quét